Výstava o prezidentu T. G. Masarykovy v Shillerově altánu, ve Znojmě.

Probíhala od 14.9. do 30.10. 2018 ve výše uvedeném objektu, ukázky z výstavy níže. I s citáty.

 

Zajímavý odkaz na zdigitalizovanou nahrávku hlasu Karla Čapka a prezidenta T.G.Masaryka

 

 

https://radiozurnal.rozhlas.cz/hlas-karla-capka-o-masarykovi-prednaska-s-nazvem-pravda-vitezi-7708134

 

 

 
 

a trocha k Novoročnímu nadčasovému zamyšlení (r. 2019)  - zdigitalizovaný projev T.G.M. z r. 1931 

 

 
 

https://radiozurnal.rozhlas.cz/objeveny-zaznam-prezidenta-masaryka-remeslne-politikareni-nestaci-poslechnete-si-7650537

 

Každý den: Citáty s Masarykem, výstava je do do 30.10. 2018.

  Úterý 30. 10. 2018
 
  A jaké vztahy si utváříme, utvoříme, takové jsou už teď naše děti a vnoučata, jejich nenarozené děti, vlastní zrcadlo v naší rodné zemi. Redakce - a.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Barevné fotografie: Antonín Barák
 
  Pondělí 29.10.2018
 
 
T. G. Masaryk s legionáři v Rusku.
 
 
Neděle 28.10. 2018
 
 
   U Seifertů jsem poprvé. - Jak dát básníkovi najevo, že jsme jedné krve. Mám štěstí. Na skříni u dveří je Masaryk od Makovského.
Napřáhnu ruku s verši. "Mistře, jestlipak víte, co řekl Masaryk ve Znojmě. Já jsem se tam narodil." Ne nevím - povídejte." Na hradním nádvoří vítali prezidenta i zástupci místních ,burgrůˇ a vítali ho na ,ryze německé půdě´. Masaryk je nechal domluvit a řekl: " Pánové, stojíme na půdě hradu, který založil Přemysl Otakar - král český. Přemysl je odvozeno od slova ,přemýšeti´. - Pánové, prosím -  přemýšlejte!" 
 
Slovo otevřelo cestu obrazu, obrazy otevřely cestu slovu a dalším obrazům. Příjměte je, prosím, jako projev úcty k jejich velkým Mistrům.
    Jaroslav Krejčí, fotograf ( text z publikace ,,Jaroslav Seifert a Jan Zrzavý ve fotografiích Jaroslava Krejčího´´1990)
 
 
 
Sobota 27. 10. 2018
 
 

 Domácnost – ano, buď posvěcena a svatá,

Ale k tomu je především třeba, aby žena

nebyla domácím otrokem.  T. G. Masaryk

 

Dítěti je první a hlavní školou rodina. A rodina, to se rozumí, ta míň vychovává, ta nevyučí dítě tím, co mu přikazuje, nebo zapovídá, u nás je ve všem, i v rodině, příliš mnoho kázání – jako spíš tím, co dítě doma vidí. Tedy jací jsou rodiče, matka, otec, jaký mají poměr k sobě a okolí, to má největší vliv na dítě.  Prosím vás, když takové dítě pozoruje doma nesoulad a hádky rodičů, hrubost, neúctu, nepravdivost, jak může z něho, nepřemůže – li to v sobě úsilím, být slušný člověk?

Stejně důležitý je poměr dětí mezi sebou, starších k mladším. Myslím, že není dobře být jedináčkem. Mezi sourozenci platí přirozené právo stařešinství: starší vede, mladší ho poslouchají nebo aspoň napodobují. A zas máte poměr sester a bratří, starší bratr své sestry chrání, starší sestra je mladším sourozencům skoro maminkou. Tak máte už mezi dětmi předobrazení dospělého života.      T. G. M.

 
 Pátek 26. 10. 2018
 
 

   Masarykovy ideály jsou žírnou půdou a ušlechtilým semenem našeho státu, ty živily již náš odboj v první světové válce, byly hlavní oporou státu v mírové době v letech 1918 – 1939 a byly nepřebernou studnicí živé vody, vlastenectví pro celý náš odboj za druhé světové války. Tyto Masarykovy ideály musíme však stále mezi sebou i nadále pěstovati, zušlechťovati a vzdělávati. Proto si přejeme, aby se naše politické strany  k tomuto Masarykovu programu hlásily.

 Jsme totiž přesvědčeni, že by právě Masarykovy ideály mohly všechny naše politické strany nejvíce sblížit. Nemůže nám však stačiti pouhé přiznání se k Masarykově demokracii, nýbrž je to nutné pak i skutky a stále prokazovat. Neboť také zde platí, že litera zabijí, ale duch oživuje.                                                                                                                                    Svobodné slovo 1946

 
 Čtvrtek 25.10.2018 
 
 

  „Státy se udržují těmi ideály, z níchž se zrodily“.

                                                      T. G. Masaryk

 
 Středa 24, 10, 2018
 

 

Z myšlenek T.G.Masaryka

Pokládám naší samostatnost za možnou, jestliže budeme mravně zachovalí a k obraně své svobody vždy odhodlaní, jestliže budeme mít dostatek politického rozhledu k rozumné a poctivé politice uvnitř a na venek a bude-li v Evropě posílena demokracie.

 

Jsem si plně vědom politického významu dnešního dne pro Slovensko a celý náš stát. Od nových pánů biskupů si přeju jedno. Aby jako dobří pastýřové bděli nad náboženským životem katolického lidu – všechno ostatní pak bude přidáno.  A mluvě o náboženském životě na Slovensku nemohu nevzpomenout slov miláčka Ježíšova: Bůh láska jest. Řekl li by kdo: Miluji Boha a bratra svého nenáviděl by, lhář jest. A tuto lásku, páni biskupové, mějte ke všem národům a jazykům našeho Slovenska. 

                              T. G. Masaryk, Svobodné noviny r. 1921

 

Úterý 23.10.2018
 
   Masaryk je úcta k základním lidským právům. Od humanitních ideálů a humanitní praxe, a to důsledně poctivé, nesmíme ustoupit, ať nám je nacismus a někteří naší zabedněnci jakkoli pošpinili. Jinak  se odkloníme nejen od Masaryka a od kreditu, jejž pro nás jeho jméno znamená před světem, ale i od dlouhé tradice, kotvící v naší staré a vysoké kultuře. Demokracie bez humanity není, kdo chce škrtnout jednu z nich, musí škrtnout obě.
 
Masaryk je srostlý s námi a my s ním tak, že není možné, abychom jej opustili, nebo abychom se zřekli něčeho, co tvoří podstatnou část jeho odkazu. Nemůžeme tak učinit proto, že bychom se tím zřekli podstatného dílu svého češství a člověčenství, stejně jako kdybychom se zřekli něčeho podstatného z Husa nebo Komenského. Opustíš-li mne nezahynu - platí pro Masaryka - neboť jest již před světem spojen s nejlepšími duchy svého národa. Opustíš-li mne, zahyneš - platilo by pro národ, protože by musel sám přetít své vlastní kořeny, kdyby se vzdal Masaryka.  Svět práce 7, 3,1946 
 
Pondělí 22.10.2018
 
 
   Trvale podržíme z Masaryka jeho pojetí demokratické svobody, protože je v souladu s českou dějinnou tradicí a se smýšlením dnešního vzdělaného světa, který je zároveň světem vítězných národů. Demokracie je svou methodou diskuse, i to Masarykovo rčení platí dál, a bude platit, dokud bude demokracie hodna svého jména. A je tu diskuse svobodná, protože jen ta zaručuje nejspíše, že bude nalezena pravda. Není to však diskuse bez kázně, neboť se musí držet rozumových argumentů a dobré vůle a nesmí být svedena vášněmi.      Svět práce 7, 3,1946
 
 Neděle 21. 10.2018
 
 
 „ Svoboda myšlení a jednání.“  T. G. Masaryk 
 
 
 Sobota 20. 10. 2018
 

                                                                                      

 „Každý máme, i stát, svojí křížovou cestu.“                                                                

                                                              T. G. Masaryk                                                                                         

   
Pátek 19,10, 2018
 
 
 

    „Rozčílení, není program.“                    T. G. Masaryk 

 
  
 
Čtvrtek 18.10.2018
 
 
„Svoboda, pokrok je štěstí národa“.     T. G. Masaryk  
 
 
Středa 17. 10, 2018
 

„Politici v demokracii: Hodnocení podle jejich výkonu a podle poctivosti v politických činech“.

                           T. G. Masaryk

 

Úterý 16.10.2018
 
 

Teorie má hodnotu pro praxi, poznávat je právě tak důležité jako jednat.                              

Práce a užitek nejsou smyslem života – čert je velmi pracovitý, kutí ve dne v noci, a přece je hloupý.

Aspoň náš čert český a slovenský. Jsem pro věcnost, pro poznání věcí konkrétních. Ne pragmatism, ale konkrétism, bylo by mým heslem.        

„Nebát se a nekrást.“   T. G. Masaryk 

 
Pondělí 15,10,2018
 

 Hus – miluj pravdu.   

 Komenský – apoštol humanity, hlasatel harmonie ve všem a všude, pracoval pro národ, prací pro celý svět a ten svět celý zchodil. Je uznaným  učitelem národ – pravý a první vědomý panevropan.                          

 Palacký – z filozofie naší historie čerpal zásady naší politiky a té politiky se činně účastnil.  

 Havlíček – Duch moderní, energický, ale vždycky opatrný, kritický, vědomý své národní odpovědnosti, zkrátka vzor demokratického žurnalisty.                                             T. G. Masaryk

 
Neděle 14.10.2018
 

Každý člověk má svou filozofii, chcete-li, svou metafyziku.                                       

Skutečně filozofické vědy jsou jenom dvě: Logika s noetikou a metafyzika.                    

Filozofie – tím slovem se rozumí jednak jakási moudrost, hlubší jakési poznání a vědění, a za druhé celkový názor na svět a na život.  T. G. Masaryk

 
Sobota 13. 10. 2018
 

Lidové noviny 18.10.1922

Komunistická duše

…..Jest jí tedy příjemnou a veselou zábavou dočítati se o falši, zradě a ničemnosti vládnoucích vrstev a miluje mrskání bičem…

A Rudému právu nutno je přiznati, že o tuto příjemnou a veselou zábavu svých čtenářů pečuje měrou štědrou, pilně a vydatně, udržující takto složitou komunistickou duši v ustavičném veselí.

                                                              

O národu:

Žili jsme v nesvobodě, a každá nesvoboda brání charakteru vyvinout a rozvinout se plně po svém vnitřním zákonu.                           

Ať čemukoli sloužíš, drž se reality. Realitou je přece i duchovnost, duše lidská, mravní řád, Bůh a věčnost. Teprve s nimi žijeme plný život v plné a celé skutečnosti.                          T. G. Masaryk                   

 
Pátek 12. 10. 2018

 

 

Pravá kritika není negace ani svalování odpovědnosti na druhé, ale spolupráce a odpovědnost.                                    

Lidé málo uvažují, co se hodí pro nás, často se jen opičí po cizím, místo aby se z cizího poučili.

Základ demokracie: Svobodná kritika a veřejná kontrola.                                              

Demokracie je zárukou míru.                T. G. Masaryk                                                                                             

čtvrtek 11.10. 2018  

   

      Demokracie

      Eticky je demokracie zdůvodněna, jako politické uskutečňování lásky k bližnímu. Věčné k věčnému nemůže být lhostejné, věčné nemůže ho vykořisťovat a znásilňovat.  

     Demokracie pravá, založení na lásce a úctě k bližnímu a k bližním všem, je uskutečňování Božího řádu na zemi. 

     Demokracie je názor na život, spočívá v důvěře v lidi, v lidskost a lidství, a není důvěry bez lásky, není lásky bez důvěry.      

     Demokracie je diskuse.                      

     Demokratický ideál není jen politický, je sociální a hospodářský. Komunisty odmítám. Bez individualizmu, bez nadaných a vynalézavých jedinců, bez schopných vůdců, bez géniů práce pro společnost, se nedá rozumně a spravedlivě organizovat.                                                                                                                                                                                                                             

     V demokracii člověk člověku nesmí být prostředkem.               

     Demokracie potřebuje vůdců, ne pánů.                                                                                      

     Demokracie má své chyby, protože občané mají své chyby.                                                  

     Jsme národem tělem, duší demokratický, má – li naše demokracie své nedostatky, musíme překonávat nedostatky, ale ne překonávat demokracii.                                                  

     Demokracie sama lidi nevychová. Slušní, opravdoví lidé se vychovávají rodinou, školami, církvemi, státní správou, literaturou, žurnalistikou a tak dále.                                                                  

                                                                                                                         T. G. Masaryk                                                                                                           

 
Středa 10.10. 2018

    "Už od mnoha starověkých myslitelů jsme slýchávali slova, že lidé pořád jsou, co byli. Člověk se svými základními touhami a ideály zůstává. Každý, kdo se odhodlá přispět ke změně sociálních poměrů, kdo chce nějak účinně přispět k tomu, aby člověk žil šťatnější život, musí vědět, co lidé jsou. Je jisté, že je i v duchu Masykově řečeno: Dříve filozofové o světě přemýšleli, o to však běží změnit jej! Abychom však mohli svět měnit, musíme umět použít všeho,co filozofové ve svém nejlepším úsilí o světě již vymyslili, co o světě poznali a zvláště co poznali o duchu lidském, neboť kořen zla i všeho dobra tkví v lidském duchu a jeho potřebách. Masaryk nás naučil, jak nahlédnout do dění v moderní lidské duši. Československý národ nežije na světě v isolaci. Jeho osud je určován také ideologiemi, které procházejí světem.   V tom smyslu je naše existenční otázka určována světově, v tom smyslu je světová. Budeme li umět včas rozpoznat dobré od zlého, správné od nesprávného, pravdivé od lživého, mravné od nemravného, poctivé od věrolomného, potom najdeme vždycky správné a přiměřené místo pro své světové působení a nebude se nic ve světě dít bez nás a snad proti nám. Nic pak neohrozí naší lidskou a národní svobodu. Masaryk nás také totiž učil, jak dosáhnout svobody lidské, která je předpokladem svobody národní. Nikoliv naopak! Abychom byli svobodni, musíme se naučit být duchovně zdraví. Světem běží od počátku moderní doby řada ideálů, které při bližším rozboru se ukáží jako ideály nemocného ducha, rozežraného pochybovačností a nedostatkem víry.  

   Jednou se člověk chytá jako záchrany před smrtí rozumu, jindy utíká k citu, jindy zase k vůli, jindy opět se domnívá, že spása je nasycení žaludku, nebo že pomůže masa, nebo církev, nebo stát, nebo národ, nebo revoluce a tak dále. Nebo si není vůbec jist a říká si, že hlavní je dosáhnout jakýmkoliv způsobem osobního štěstí nebo praktického užitku nebo moci. Mnoho a mnoho ideálů a praktických cílů si vymysleli lidé, aby byli na světě, co nejvíce šťastni. A každý ten ideál měl už své nadšené přívržence a každý byl nakonec opuštěn. A znova hledání, nové přívrženectví, nové zklamání. Masaryk si dal velikou práci a ukázal nám, jaký zmatek vládne v duši moderního člověka. Ukázal, že tento zmatek skončí katastrofou. Přivodí revoluci – ale co potom?  Bližší je nám Masaryk, který nás učil myslit o nás a pro nás. Je potřeba mít odvahy, hlavně k drobné, denní, šedivé práci." 

Dr. Josef Navrátil - Masaryk a dnešek r.1947